Vår behandlingsverksamhet

Behandlingen, som kallas tolvstegsbehandling, riktar sig både till dem som har ett arbete att återkomma till och som har familj eller närstående som kan utgöra ett stöd i rehabiliteringen samt till människor utan arbete och familj men där det finns motivation till förändring.

Kemiskt beroende ses som en sjukdom. Målet för behandlingen är att uppnå helnykterhet/drogfrihet med en förhöjd livskvalitet som följd.

Helnykterhet effektivaste behandlingsmålet

I samarbete med Göteborgs Universitet har vi kunnat fastställa att just helnykterhet är effektivast som behandlingsmål. I den studien, som följde patienterna i fem år, framkom även att vi lyckades hjälpa 3 av 4 patienter (76%) ur sitt missbruk.

Behandlingen som är kognitivt baserad, innehåller fyra stora teman:

  • Kemiskt beroende som sjukdom
  • Familjens/arbetsplatsens problematik
  • Blandmissbruk
  • Återfallsprevention

Varje patient får utifrån sitt problem och sina möjligheter bearbeta konsekvenser av sitt beroende samt göra upp en handlingsplan för att undvika fortsatt drickande/drogande och närma sig de mål man vill uppnå. Behandlingen leds av våra alkohol- och drogrådgivare som har egen erfarenhet av beroende eller som anhörig.

Andlig men inte religiös

En central del i modellen är Anonyma Alkoholisters (AA:s) synsätt och deras (eller Anonyma Narkomaners) tolvstegsprogram. Man ser kemiskt beroende som en livslång sjukdom, vilken kräver livslång behandling. En sjukdom som även har en själslig inverkan. Behandlingen tar upp existentiella frågor och bygger på breda andliga principer, men har ingenting med någon religion (troslära) att göra.

Börjar med bedömningssamtal

Innan behandling gör vi alltid en egen bedömning av problematiken, ett s k bedömningssamtal för att säkerställa att detta är rätt behandling. Därefter följer en period av kontrollerad nykterhet/drogfrihet innan behandlingen, öppenvård eller internatbehandling, startar. I vår internatbehandling ingår även ett års eftervård.

Bedömning och utredning

Kontakten med oss inleds med ett bedömningssamtal, som ligger till grund för en lyckad rehabilitering.

För att matcha individuella behov har vi har olika typer av rehabiliteringsprogram, både hög- och lågintensiva, på internat och på hemmaplan.

Bedömningen består av en kartläggning av alkohol- och droganvändande samt de mest centrala livsområdena. Bedömningen av problemnivå och hjälpbehov ligger till grund för vilken behandlingsinsats vi rekommenderar och ökar möjligheten till ett bra behandlingsresultat.

Bedömningen är kostnadsfri och kan erbjudas inom de närmaste arbetsdagarna från att kontakt tas. Denna kompletteras sedan med läkarremiss och kontrollerad nykterhet och drogfrihet.

Man och kvinna som sitter i soffgrupp och talar med varandra.
Kvinna som sitter med benen i kors och håller i ett par glasögon.

Kontrollerad nykterhet och drogfrihet

Ett gott behandlingsresultat bygger på en kombination av stöd, krav och kontroll

Vår erfarenhet är att en lyckad behandling består av en kombination av engagerat stöd och uppmuntran från familj, nätverk och arbetskamrater, samtidigt som det också är avgörande att våga sätta tydliga gränser och ställa krav.

Inför en behandling i något av våra rehabiliteringsprogram behöver man först genomgå kontrollerad nykterhet och drogfrihet under minst en vecka. Detta sker på någon av Aleforsstiftelsens enheter eller i samarbete med annan vårdgivare. Syftet är att säkerställa nykterhet/drogfrihet för att undvika abstinensproblematik under behandlingen samt säkerställa att man är mottaglig för sin behandling.

Öppenvårdsbehandling

Möjliggör fortsatt arbete under hela behandlingstiden

Öppenvårdsbehandlingen på vår enhet i centrala Göteborg skapar stora möjligheter att upprätthålla vardagslivet, samtidigt som rehabiliteringen pågår.

Öppenvårdsbehandlingen som är förlagt en för- eller eftermiddag i veckan, består av gruppterapi, föreläsningar och individuella behandlingsuppgifter. För de medarbetare som har ytterligare hjälpbehov t ex i form av stress- och ångesthantering kan gruppterapin kompletteras med individuella samtal med kognitiv samtalsterapeut.

Programmet pågår under 40 veckor.

Entrén till Aleforshemmet, Aleforsstiftelsens behandlingshem.

Behandlingshem, Aleforshemmet

Andrum från alla vardagens måsten och krav, tillgängligt oavsett var du bor i landet.

I en lugn och vacker miljö i Alingsås ligger vårt behandlingshem intill idylliska Hjortmarka naturreservat med härliga elljusspår och stigar.

Vårt behandlingsprogram, som pågår 28-35 dagar, vänder sig till personer med alkohol- drog- och läkemedelsberoende. Behandlingen består främst av gruppterapi, föreläsningar och individuella behandlingsuppgifter, men även avslappningsövningar och möjlighet till skogspromenader i den fina närmiljön. Utöver gruppterapin ingår vid behov enskilda samtal med alkohol- och drogrådgivare.

Behandlingsprogrammet är högintensivt med schemalagda obligatoriska inslag från morgon till kväll alla veckans dagar. En viktig del i behandlingen är den känsla av gemenskap i gruppen och de vänskapsband som ofta knyts, när man lever tätt intill varandra under lång tid. Samtidigt är det viktigt med möjlighet till avskildhet och vi garanterar eget rum under hela behandlingstiden.

Det är inte alltid problemnivån som avgör om det är lämpligast med internatbehandling. Det kan också handla om att få andrum, möjlighet att släppa vardagen för att helt och fullt fokusera på att bryta beroendet. Internatbehandling är vår vanligaste behandlingsform, som är tillgänglig oavsett var du bor landet, och i den ingår ett års eftervård.

Oavsett om man väljer internatbehandling med eftervård eller öppenvård ingår alltid Anhörigprogram som stöd för anhöriga och Arbetsplatsprogram som är en heldagsutbildning för arbetsgivarens kontaktpersoner. Dessutom ingår läkarbesök inför behandlingen och alla provtagningar. När du fått ett pris av oss behöver du inte oroa dig för att det ska tillkomma ytterligare kostnader.

Läs mer om vår eftervård här…

Remissblankett för behandling… (pdf)

Remissblankett för behandling… (word)