Etik, drogfrihet, konsekvens och kontinuitet skall genomsyra alla delar i behandlingen.

Kvalitet

I alla våra behandlingsprogram tillämpar vi följande kvalitetspolicy:

Etik, drogfrihet, konsekvens och kontinuitet skall genomsyra alla delar i behandlingen.

Denna grundsyn på behandlingen skall, så långt som möjligt, omfattas av patienter, anhöriga, kontakt/stödpersoner, kunder och personal.

Kvalitetspolicyn innebär att:

  • Samtliga patienter genomgått föreskriven förberedelse inför behandlingen.
  • Samtliga patienter behandlas utifrån sina förutsättningar på ett värdigt sätt.
  • Alla steg i behandlingen bygger på total nykterhet/drogfrihet.
  • Avvikelser från ingångna avtal, uppgjorda regler, får ej ske utan att samtliga parter är överens.
  • Samtliga patienter i internatbehandling erbjuds eftervård och planerad uppföljning.
  • Genom kontinuerliga och systematiska mätningar av kundtillfredsställelse säkerställa att behandlingen ständigt förbättras.
  • Att personuppgifter hanteras enligt GDPR och vår personuppgiftspolicy.
  • Bindande krav och avtal skall uppfyllas.

Aleforsstiftelsen är ISO-certifierad enligt aktuell standard för ISO 9001 och extern revision utförs årligen av Svensk Certifiering. I standarden ingår även årlig intern revision, löpande utvärdering vid utskrivning samt uppföljning av patient och remittent ett år efter avslutad behandling.

Länk till gällande certifikat…