Etik, drogfrihet, konsekvens och kontinuitet skall genomsyra alla delar i behandlingen.

Kvalitet

I alla våra behandlingsprogram tillämpar vi följande kvalitetspolicy:

Etik, drogfrihet, konsekvens och kontinuitet skall genomsyra alla delar i behandlingen.

Denna grundsyn på behandlingen skall, så långt som möjligt, omfattas av patienter, anhöriga, kontakt/stödpersoner, kunder och personal.

Kvalitetspolicyn innebär att:

  • Samtliga patienter genomgått föreskriven förberedelse inför behandlingen.
  • Samtliga patienter behandlas utifrån sina förutsättningar på ett värdigt sätt.
  • Alla steg i behandlingen bygger på total nykterhet/drogfrihet.
  • Avvikelser från ingångna avtal, uppgjorda regler, får ej ske utan att samtliga parter är överens.
  • Samtliga patienter i internatbehandling erbjuds eftervård och planerad uppföljning.
  • Genom kontinuerliga och systematiska mätningar av kundtillfredsställelse säkerställa att behandlingen ständigt förbättras.
  • Att personuppgifter hanteras enligt GDPR och vår personuppgiftspolicy.
  • Bindande krav och avtal skall uppfyllas.

Aleforsstiftelsen är ISO-certifierad enligt aktuell standard och extern revision utförs årligen av Svensk Certifiering. I standarden ingår även årlig intern revision, löpande utvärdering vid utskrivning samt uppföljning av patient och remittent ett år efter avslutad behandling.

Länk till gällande certifikat…

Vi är även miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Mer om detta kan du läsa här…

Länk till gällande diplom…