Kvalitetspolicy

I alla våra behandlingsprogram tillämpar vi följande kvalitetspolicy:

Etik, drogfrihet, konsekvens och kontinuitet skall genomsyra alla delar i behandlingen.

Denna grundsyn på behandlingen skall, så långt som möjligt, omfattas av patienter, anhöriga, kontakt/stödpersoner, kunder och personal.

Kvalitetspolicyn innebär att:

 • Samtliga patienter genomgått föreskriven förberedelse inför behandlingen.
 • Samtliga patienter behandlas utifrån sina förutsättningar på ett värdigt sätt.
 • Alla steg i behandlingen bygger på total nykterhet/drogfrihet.
 • Avvikelser från ingångna avtal, uppgjorda regler, får ej ske utan att samtliga parter är överens.
 • Samtliga patienter i internatbehandling erbjuds eftervård och planerad uppföljning.
 • Genom kontinuerliga och systematiska mätningar av kundtillfredsställelse säkerställa att behandlingen ständigt förbättras.
 • Att personuppgifter hanteras enligt GDPR och vår personuppgiftspolicy.
 • Bindande krav och avtal skall uppfyllas.

Aleforsstiftelsen är ISO-certifierad enligt aktuell standard för ISO 9001 och extern revision utförs årligen av Svensk Certifiering. I standarden ingår även årlig intern revision, löpande utvärdering vid utskrivning samt uppföljning av patient och remittent ett år efter avslutad behandling.

Länk till gällande certifikat…

Miljöpolicy

Aleforsstiftelsen ska bedriva ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi ska inom vår verksamhet:

 • Genomföra och utveckla våra behandlings- och konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Även miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår verksamhet.
 • Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
 • Minska miljöbelastningen från transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.
 • Minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att minska användning av energi och material och ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både externt och internt. En levande dialog skall integreras i vår verksamhet.
 • Genom kontinuerliga och systematiska mätningar av vårt miljöarbete säkerställa att verksamheten ständigt förbättras.
 • Bindande krav och avtal skall uppfyllas.

Aleforsstiftelsen är certifierad enligt ISO 14001 och extern revision utförs årligen av Svensk Certifiering.

Länk till gällande certifikat…

Resepolicy

Vår resepolicy syftar till att uppmuntra till mer miljöanpassade resor i tjänsten och undvika onödiga resor.

Detta uppnår vi genom att:

 • Stämma av kundbesök för att undvika missförstånd gällande tid och plats.
 • Utnyttja kollektivtrafik eller samåka när så är möjligt.
 • Nyttja tåg istället för flyg när så är möjligt.
 • Möjliggöra företagsbokning av tågbiljetter via internet för anställda som reser ofta.
 • Vid behov erbjuda tjänstecykel och kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.
 • Försöka planera möten så att kollektivtrafiken kan nyttjas.
 • Årligen diskutera våra resvanor vid ett kvalitetsmöte.

Sedan juli 2022 kan vi erbjuda laddning för dig som kommer med elbil/hybridbil.

Förankrad i forskning

Vi har sedan länge ett nära samarbete med Göteborgs Universitet och deras forskning.

Här kan du läsa mer om vad de kommit fram till…