Om cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies, vilket är filer som sparas i din webbläsare på din dator, mobil eller surfplatta. Liknande tekniker som vi använder är till exempel pixeltaggar, vilket är transparenta bilder som kan finnas på hemsidor.

De cookies och liknande tekniker som vi använder agerar som ett typ av minne och låter oss komma ihåg till exempel inställningar och preferenser. De bidrar till att våra tjänster fungerar som de ska, hjälper oss förstå hur våra tjänster används och hur vi kan förbättra dem. De gör också att vi kan visa personaliserat innehåll och annonser.

Integritetspolicy

Alla som kommer i kontakt med Aleforsstiftelsen ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Här kan du läsa om hur vi hanterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningens grundläggande krav
Aleforsstiftelsen ska säkerställa att personuppgifter behandlas enligt följande principer:

 • måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter
 • bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
 • inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen
 • ska se till att personuppgifterna är korrekta
 • ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs
 • ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs
 • ska kunna visa att och hur vi lever upp till dataskyddsförordningen.

Stöd och grunder för behandling av personuppgifter
Aleforsstiftelsen ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande grunder:

 • Samtycke – den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål
 • Avtal – den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Aleforsstiftelsen.
 • Rättslig förpliktelse – behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige. Aleforsstiftelsen lyder bl a under Socialtjänstlagen.
 • Intresseavvägning – Aleforsstiftelsen får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om våra intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

Insamling av personuppgifter
Aleforsstiftelsen samlar in personuppgifter i samband med:

 • Förfrågningar, bedömningar och uppdrag från socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsgivare och privatpersoner för insatser inom socialtjänstens område och/eller hälso- och sjukvård
 • Avtal om tjänster med leverantörer
 • Avtal om tjänster med kunder inom privat och offentlig sektor för insatser inom bl a utbildning, och rådgivning
 • Att intressenter kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier. Det gäller ex om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, våra utbildningar eller nätverksträffar

Vilka personuppgifter hanterar Aleforsstiftelsen?

Patientuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, anhöriga, uppgift om livssituation, sociala/medicinska insatser och uppgift om hälsa.

Kontaktpersoner vid företag och myndigheter omfattar följande personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.

Arbetssökande omfattar uppgifter: om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner, kontaktinformation, familjerelationer och intressen.

Intressenter som registrerar sig för nyhetsbrev eller kontaktar oss via webben omfattar följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress

Hur Aleforsstiftelsen använder personuppgifterna

Patienter
Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet (bl a Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen). Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras eller överlämnas till uppdragsgivaren. Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal som rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal eller för att kunna ingå ett avtal, till exempel behandling av personuppgifter inför ett uppdrag.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, Avtal, Samtycke

Potentiella patienter
Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse och avtal. Vi behöver behandla personuppgifter för att göra en bedömning inför en behandling eller ett uppdrag om en verksamhet kan ta emot den det berör före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, Avtal, Samtycke

Tidigare patienter
Vi har en skyldighet utifrån lag att under en viss tid spara uppgifter om tidigare klienter/kunder även efter de inte längre är aktuella hos oss. Personuppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem. Vissa uppgifter gallras i samband med att uppdraget avslutas.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, Samtycke

Arbetssökande
Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke och intresseavvägning. Vi måste använda personuppgifter för att bedöma ansökningar som arbetssökande skickar in till oss. I samband med att ansökningar skickas in samtycker du som arbetssökande till behandling av personuppgifter. Det är inte möjligt att behandla en ansökan utan att behandla personuppgifter.

 • Aleforsstiftelsen använder inte personuppgifterna för något annat ändamål än för anställningsprocessen. Vi lämnar inte uppgifterna vidare till någon annan.
 • Behandling av personuppgifter är nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Samtycke, Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos leverantörer
Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra leverantörer för att följa upp skyldigheter enligt avtal men även offerter, beställningar och leveranser. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten behöver ske direkt med den utsedda kontaktpersonen hos avtalsparten.

Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från den organisation som är eller vill bli vår leverantör och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsägbar för kontaktpersonen. Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos uppdragsgivare
Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra kunder inom privat och offentlig sektor för att följa upp avtal, erbjudanden och leveranser.

Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från den organisation som är eller vill bli vår kund och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden.
Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsägbar för kontaktpersonen.

 • Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Andra myndighetskontakter
Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver ha kontakt med offentliga myndigheter, till exempel socialtjänst och tillsynsmyndigheter i samband med offentligrättsliga förhållanden där vi har rättigheter och skyldigheter enligt lagar och förordningar. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten behöver i vissa fall vara direkt med handläggare på myndigheter. Behandlingen är därför nödvändig.

Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Informationen är relaterad till kontaktpersonens och arbetsgivarens verksamhet och inte för att kontakta personen privat. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsägbar för kontaktpersonen.

 • Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, Intresseavvägning

Intressenter
Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke.

När du på en webbplats bockar i rutan ”Jag samtycker till att min information sparas i enlighet med GDPR.”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på Aleforsstiftelsens webbplats får användas för det ändamål som samtycket avser.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, som faktureringsunderlag, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. Det kan handla om nyhetsbrev, information och marknadsföring via e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom till exempel sociala medier när du har en aktiv kundrelation med oss.

Vi använder också dina personuppgifter för att kontakta dig via, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Samtycke

Till vem lämnar Aleforsstiftelsen ut dina personuppgifter?
Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst, näringsliv, privatpersoner samt insatser inom hälso- och sjukvård lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav, avtal och samtycke.

Andra mottagare endast när det följer av lagkrav, samtycke, annan författning eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar Aleforsstiftelsen dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

Hur skyddar Aleforsstiftelsen dina personuppgifter?
Aleforsstiftelsen vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkerställer att endast behörig personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT-system. Vi har också utsett och registrerat ett särskilt dataskyddsombud, Daniel Lentz/4u4us, hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Daniel nås på mejl daniel@4u4us.se.

Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Aleforsstiftelsen kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller begränsas, om det är förenligt med gällande lagstiftning. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Om du anser att vi inte har respekterat dina rättigheter kan du anmäla detta till oss via mejl till info@aleforsstiftelsen.se