Hand som håller i bläckpenna och skriver på papper.

Policyrevision

Grunden till ett förebyggande arbete kring missbruk på arbetsplatsen ligger i en väl formulerad och förankrad policy. En policy med handlingsplan och tydliga rutiner blir också ett värdefullt stöd vid misstanke om eller konstaterat missbruk på jobbet.

Men en policy, med tillhörande handlingsplan, som är otydlig och dåligt anpassad efter verksamheten kan vara ett hinder för ett effektivt handlande. Därför är det viktigt att löpande se över sin policy och förankra den i organisationen.

Detta ingår i vår policyrevision

  • Förstudie och analys av befintlig policy för att hantera alkohol-, läkemedels- och narkotikaproblematik på arbetsplatsen.
  • Förslag till förändringar av policy och handlingsplan.
  • Förslag till insatser för att policyn skall bli en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fördelar med tydlig och känd policy

  • Alla känner till skyldigheter och rättigheter när man misstänker missbruk av alkohol eller droger.
  • Medarbetare med problem kan snabbare erbjudas en adekvat rehabiliteringsinsats vilket leder till minskade kostnader och förbättrad arbetsmiljö.
  • Tid och kraft kan ägnas åt kärnverksamheten istället för en lång rad samtal som inte leder någon vart.

Pris: Ingår i medlemskapet i Aleforsrådet, men kan även beställas separat.

Beställning: Kontakta Anders Andersson på telefon 0725-14 92 20 eller via e-post.