Aleforsstiftelsen ska bedriva ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpolicy

Aleforsstiftelsen ska bedriva ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi ska inom vår verksamhet:

 • Genomföra och utveckla våra behandlings- och konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Även miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår verksamhet.
 • Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
 • Minska miljöbelastningen från transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.
 • Minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att minska användning av energi och material och ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både externt och internt. En levande dialog skall integreras i vår verksamhet.
 • Genom kontinuerliga och systematiska mätningar av vårt miljöarbete säkerställa att verksamheten ständigt förbättras.
 • Bindande krav och avtal skall uppfyllas.

Aleforsstiftelsen är certifierad enligt ISO 14001.

Länk till gällande certifikat…

Resepolicy

Vår resepolicy syftar till att uppmuntra till mer miljöanpassade resor i tjänsten och undvika onödiga resor.

Detta uppnår vi genom att:

 • Stämma av kundbesök för att undvika missförstånd gällande tid och plats.
 • Utnyttja kollektivtrafik eller samåka när så är möjligt.
 • Nyttja tåg istället för flyg när så är möjligt.
 • Möjliggöra företagsbokning av tågbiljetter via internet för anställda som reser ofta.
 • Vid behov erbjuda tjänstecykel och kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.
 • Försöka planera möten så att kollektivtrafiken kan nyttjas.
 • Årligen diskutera våra resvanor vid ett kvalitetsmöte.