Behandlingar

Vår behandlingsverksamhet

Behandlingen, som kallas tolvstegsbehandling, riktar sig både till dem som har ett arbete att återkomma till och som har familj eller närstående som kan utgöra ett stöd i rehabiliteringen samt till människor utan arbete och familj men där det finns motivation till förändring.

Kemiskt beroende ses som en sjukdom. Målet för behandlingen är att uppnå helnykterhet/drogfrihet med en förhöjd livskvalitet som följd.

Behandlingen som är kognitivt baserad, innehåller fyra stora teman:

  • Kemiskt beroende som sjukdom
  • Familjens/arbetsplatsens problematik
  • Blandmissbruk
  • Återfallsprevention

Varje patient får utifrån sitt problem och sina möjligheter bearbeta konsekvenser av sitt beroende samt göra upp en handlingsplan för att undvika fortsatt drickande/drogande och närma sig de mål man vill uppnå. Behandlingen leds av våra alkohol- och drogrådgivare som har egen erfarenhet av beroende eller som anhörig.

En central del i modellen är Anonyma Alkoholisters (AA:s) synsätt och deras (eller Anonyma Narkomaners) tolvstegsprogram. Man ser kemiskt beroende som en livslång sjukdom, vilken kräver livslång behandling. En sjukdom som även har en själslig inverkan. Behandlingen tar upp existentiella frågor, men bygger på breda andliga principer och har ingenting med någon religion (troslära) att göra.

Innan behandling gör vi alltid en egen bedömning av problematiken. Därefter följer en period av kontrollerad nykterhet/drogfrihet innan behandlingen, öppenvård eller internatbehandling, startar. I vår internatbehandling ingår även ett års eftervård.

Bedömning och utredning

Kontakten med oss inleds med ett bedömningssamtal, som ligger till grund för en lyckad rehabilitering.

För att matcha individuella behov har vi har olika typer av rehabiliteringsprogram, både hög- och lågintensiva, på internat och på hemmaplan.

Bedömningen består av en kartläggning av alkohol- och droganvändande samt de mest centrala livsområdena. Bedömningen av problemnivå och hjälpbehov ligger till grund för vilken behandlingsinsats vi rekommenderar och ökar möjligheten till ett bra behandlingsresultat.

Bedömningen är kostnadsfri och kan erbjudas inom de närmaste arbetsdagarna från att kontakt tas.

Bedömning utredning
Kontrollerad nykterhet

Kontrollerad nykterhet och drogfrihet

Ett gott behandlingsresultat bygger på en kombination av stöd, krav och kontroll

Vår erfarenhet är att en lyckad behandling består av en kombination av engagerat stöd och uppmuntran från familj, nätverk och arbetskamrater, samtidigt som det också är avgörande att våga sätta tydliga gränser och ställa krav.

Inför en behandling i något av våra rehabiliteringsprogram behöver man först genomgå kontrollerad nykterhet och drogfrihet under minst en vecka. Detta sker på någon av Aleforsstiftelsens enheter eller i samarbete med annan vårdgivare. Syftet är att säkerställa nykterhet/drogfrihet för att undvika abstinensproblematik under behandlingen samt säkerställa att man är mottaglig för sin behandling.

Öppenvårdsbehandling

Möjliggör fortsatt arbete under hela behandlingstiden

Öppenvårdsbehandlingen på vår enhet i centrala Göteborg skapar stora möjligheter att upprätthålla vardagslivet, samtidigt som rehabiliteringen pågår.

Öppenvårdsbehandlingen som är förlagt en för- eller eftermiddag i veckan, består av gruppterapi, föreläsningar och individuella behandlingsuppgifter. För de medarbetare som har ytterligare hjälpbehov t ex i form av stress- och ångesthantering kan gruppterapin kompletteras med individuella samtal med kognitiv samtalsterapeut.

Programmet pågår under 40 veckor.

Öppenvårdsmottagningen i Göteborg, en del av Aleforsstiftelsen. Kontakta Alleforsstiftelsen på 020-22 12 00
I en lugn och vacker miljö i Alingsås ligger vårt behandlingshem intill idylliska Hjortmarka naturreservat med härliga elljusspår och stigar.

Internatbehandling

Andrum från alla vardagens måsten och krav

I en lugn och vacker miljö i Alingsås ligger vårt behandlingshem intill idylliska Hjortmarka naturreservat med härliga elljusspår och stigar.

Vårt behandlingsprogram, som pågår 28-35 dagar, vänder sig till personer med alkohol- drog- och läkemedelsberoende. Behandlingen består främst av gruppterapi, föreläsningar och individuella behandlingsuppgifter, men även avslappningsövningar och möjlighet till skogspromenader i den fina närmiljön. Utöver gruppterapin ingår vid behov enskilda samtal med alkohol- och drogrådgivare.

Behandlingsprogrammet är högintensivt med schemalagda obligatoriska inslag från morgon till kväll alla veckans dagar. En viktig del i behandlingen är den känsla av gemenskap i gruppen och de vänskapsband som ofta knyts, när man lever tätt intill varandra under lång tid.

Det är inte alltid problemnivån som avgör om det är lämpligast med internatbehandling. Det kan också handla om att få andrum, möjlighet att släppa vardagen för att helt och fullt fokusera på att bryta beroendet. Internatbehandling är vår vanligaste behandlingsform och i den ingår ett års eftervård.

Läs mer om vår eftervård här…

Remissblankett för behandling… (pdf)

Remissblankett för behandling… (word)